'; | Vis vei du og

Nesodden kommunes klima- og miljøarbeid

Nesodden kommune ønsker å være en foregangskommune innen klima- og miljø og har et ambisiøst mål om å kutte klimagassutslipp med 65% innen 2030, sett i forhold til 2017.   
 
Miljøhensyn skal være et overordnet prinsipp i all virksomhet og planlegging. Som del av sitt arbeid innen klima og miljø har kommunen utarbeidet en kommunedelplan for klima- og biologisk mangfold, en årlig klima- og miljørapportering med klimaregnskap og et klimabudsjett. Klimabudsjett er et styringssystem for å sikre måloppnåelsen kommunen har satt seg. 

 

Geografisk har kommunen lave utslipp sett i forhold til andre kommuner i regionen, noe som gjør at målet om 65% reduksjon vil være krevende. Klimagassutslipp omfatter både direkte og indirekte utslipp. Direkte utslipp kan knyttes direkte til en aktivitet. Et eksempel er bilkjøring, hvor det slippes ut CO2 fra eksosrøret fordi bensinen forbrennes i motoren. Indirekte utslipp skjer ikke i selve aktiviteten, men i produksjonen av varen eller tjenesten. Et kjøttmåltid eller en ny PC gir ikke direkte klimagassutslipp på Nesodden, men produksjonen har medført forbruk av energi og utslipp av klimagasser andre steder. Nesodden kommune har fokus både på direkte og indirekte klimagassutslipp og vil jobbe sammen med innbyggerne for å redusere klimafotavtrykket til hele kommunen. 

 

Kommunen ønsker å legge til rette for at det skal være lett å leve miljøvennlig på Nesodden og for at det skal bli enklere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Gjennomføring av klimatiltak vil også ha en rekke andre positive effekter. Tiltakene vil bidra til bedre folkehelse, gjennom redusert lokal luftforurensning og økt fysisk aktivitet. De kan stimulere innovasjon, teknologiutvikling, økt etterspørsel etter klimavennlige løsninger kan bidra positivt til grønn næringsutvikling. Gjennom å gjøre vår del av jobben med å redusere globale klimagassutslipp vil fremtidige utgifter til klimatilpasning begrenses.